Select your language | 繁體中文 | 簡体中文 | English


袁了凡先生誡子文四篇,乃奉行感應篇功過格之骨髓,其首曰「立命之學」。蓋數雖前定,命可轉移。勉人奮發,毋甘暴棄。故首之以立命,先開其端緒。凡人之不肯遷善者,皆自以為無過也。夫不止惡而行善,如注水於漏器,但見其損,不見其增;遂以為無效者,乃自誤也。故先曰諸惡莫作,次曰眾善奉行。若諸惡仍作,眾善奉行,則剛剛扯直。若諸惡仍作,數善略行,則自然見禍不見福矣!故其二曰「改過之法」。夫改過乃立命之下手第一著工夫也。

世人未嘗無起信行善者,而往往局於常見,不合古人者多,故其三曰「積善之方」。積善一篇,論行善有真假、端曲、陰陽、是非、偏正、半滿、大小、難易之辨,可謂推闡盡致矣。故積善篇乃立命之正軌也。夫初學行善,如貧子驟穿華服,不免有驕矜之意。貢高我慢,薄視一切,錙銖天下。滿招損,謙受益,故終之以謙德之效。

夫謙虛則為善惟曰不足,故謙德篇乃立命之克保有終也。文雖四大段,其實一篇也。此文如精金美玉,為明代鉅文,非僅泛常勸世文可比。茲敬重錄付梓,並加以詳細之注釋,為閱讀者之一助焉!